1. หน้าแรก
  2. แ นะนำธุรกิจ : เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ติดต่อสอบถาม
อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมWe provide optimum instruments that meet your needs at a low cost.
pic
Environmental instruments that benefit manufacturing and the planet

ในปัจจุบันปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่น มลพิษทำงน้ำ ภาวะหมอกควันพิษ ภาวะโลกร้อน กำลังเป็นปัญหาที่มนุษย์ในยุคปัจจุบันให้ความสนใจเป้นอย่างมาก สิ่งที่ญี่ปุ่นภูมิใจที่สุดในสถานที่ผลิตสินค้าต่างๆนั้นคือ การผลิตสินค้าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่นการควบคุมปริมาณการปล่ายสารประกอบเคมีอินทรีย์ที่ระเหยไปในอากาศ และปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ การจัดให้มีการระบายน้ำที่สะอาดผ่านทางโรงระบายน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ที่จูโอโคคิ เราได้จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้หลากหลายประเภท เช่น ห้องคลีนรูม เครื่องดูดฝุ่นอุตสำหกรรม เครื่องดักละอองน้ำมัน เครื่องล้ำงทำควำมสะอำด เครื่องมือไฟฟ้ำ เครื่องเติมน้ำมันหล่อลื่นแบบกึ่งแห้ง เป็นต้น เราจึงขอเสนออุปกรณ์เหล่านี้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมในการผลิตมากที่สุด และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาให้ได้รวดเร้วที่สุด

Building an optimum manufacturing environment

แม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานสักเพียงใด แต่ในการลงทุนระยะแรกค่าใช้จ่ายย่อมสูงมาก จูโอโคคิจะช่วยบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้คุ้มค่ามากที่สุด ให้เกิดข้อได้เปรียบในการนำมาใช้มากที่สุด โดยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนออย่างลึกซึ้ง ให้มีความรู้ต่อผลิตภัณฑ์นั้นอย่างเพียงพอ เราเลือกสรรอุปกรณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และใส่ใจไปจนถึงการปรับปรุงสถานที่ผลิตงานของลูกค้าให้ดีขึ้น และเราจะสร้างคุณค่าให้กับสินค้า โดยการคำนึงถึงสิ่งที่เรียกว่า สิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้ การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อมนุษย์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโลกกลายเป็นจริงได้ ไม่มีสถานที่ประกอบการใดที่ไม่ต้องการการปรับปรุงให้ดีขึ้น กล่าวคือไม่ว่าที่ใดย่อมต้องการปรับปรุงแก้ไขเช่นนี้ หากได้เข้าไปดูสถานที่ผลิตต่างๆ และฟังเสียงของลูกค้า จะเห็นว่าเรามีประสบการณ์และผลงานที่ทำให้เกิดการปรับปรุงต่างๆมากมายมาแล้วจริง ฉะนั้นอย่ารอช้า กรุณาติดต่อสอบถามเข้ามาที่เราได้

manufacturers
INQUIRIES
  • แ นะนำธุรกิจ
  • เครื่องมือวัด
  • เครื่องมือตัด
  • อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อม
  • เครื่องมือสำหรับการขึ้นรูปโดยอาศัยความเหนียว
  • อุปกรณ์เครื่องจักร - อุปกรณ์ต่อพ่วง
  • จิ๊ก เกจ
  • อุปกรณ์เครื่องจักร - เครื่องมือทางอุตสาหกรรม - เครื่องจักรอื่นๆ